Valvontapalvelut

Valvontapalvelumme voi olla osana rakennuttamispalvelua tai erillisenä palveluna. Rakennustöiden valvonnan tarkoituksena on rakennustyön laadun varmistaminen mahdollisimman kattavalla ja ennakoivalla työsuoritusten seurannalla. Valvonnan laajuudesta sovitaan hankekohtaisesti.

Rakennustöiden valvonnan keskeisimmät tehtävät ovat:

  • Yleisvalvonta, jonka puitteissa varmistetaan, että tarvittavat luvat ovat kunnossa ja työmaalla on ajantasaiset suunnitelmat ja muut työn suorittamiseen liittyvät asiakirjat. Valvoja osallistuu rakentamista koskeviin kokouksiin ja neuvotteluihin, osallistuu niissä käsiteltävien asioiden valmisteluun ja varmistaa päätösten toteuttamisen. Valvoja seuraa ja valvoo urakoitsijalle kuuluvien laadunvalvontatoimenpiteiden ja tarkastusten suorittamista ja dokumentointia.
  • Työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonnalla varmistetaan, että työ tehdään turvallisesti, eikä siitä aiheudu vaaraa työntekijöille tai ulkopuolisille. Valvoja tarkistaa, että ilmoitukset työsuojeluviranomaisille on tehty ja että urakoitsijat huolehtivat työsuojeluvelvoitteistaan sekä suorittavat heille kuuluvat tarkastukset. Tarvittaessa valvoja voi toimia työmaan turvallisuuskoordinaattorina.
  • Ajallisella valvonnalla varmistetaan työsuoritusten eteneminen ja valmistuminen sovitun ajan mukaisesti. Valvojan tehtävänä on tarkastaa, että aikataulu on laadittu realistisesti ja että siinä on huomioitu riittävästi oletettavat sääolosuhteet sekä rakenteiden vaatimat kuivumisajat. Valvoja seuraa, että tarvittavat suunnitelmat toimitetaan työmaalle sovitussa ajassa. Työn vastaanottovaiheessa valvoja huolehtii, että urakoitsijoiden itselle luovutukset tehdään ajoissa ja että tarkastuksiin, toimintakokeisiin ja koekäyttöihin varataan riittävästi aikaa.
  • Teknisen toteutuksen laadunvalvonnalla varmistetaan, että työsuoritukset ja lopputulos ovat urakkasopimuksen, suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisia. Valvoja seuraa, että työsuoritukset ja -menetelmät sekä rakennusmateriaalit ja -aineet vastaavat suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa, ja että tavarantoimittajien ja valmistajien asennus- ja työohjeita noudatetaan. Valvoja seuraa, että urakoitsijoiden oma laadunvalvonta riittävää ja että suojauksista niin pölyä, likaa kuin kosteuttakin vastaan huolehditaan. Valvoja teettää tarvittavat työmallit ja malliasennukset sekä suorittaa ennakkotarkastuksia koko rakennustyön ajan.
  • Taloudellisella valvonnalla varmistetaan, että urakoitsijoiden laskut ovat maksukelpoisia työsuoritukseen nähden sekä lisä- ja muutostyöt ovat perusteltuja ja niiden hinnoittelut ovat oikeita.
  • Muita valvonnan tehtäviä ovat mm. riittävän dokumentoinnin varmistaminen, huoltokirjan kokoamisen valvominen sekä virhe- ja puuteluetteloiden laadinta ja korjausten toteuttamisen varmistaminen jälkitarkastuksin.