Tuemme tilaajaa hankkeissa alusta loppuun ja teemme ammattitaitoisesti:

 • Tarveselvityksen
 • Hankesuunnittelun
 • Suunnittelunohjauksen
 • Urakkakilpailutuksen
 • Urakkasuorituksen valvonnan
 • Takuuajan tehtävien valvonnan

Rakennuttamispalvelut

Rakennuttamispalvelumme kattaa rakennushankkeen johtamisen ja tilaajan etujen valvomisen rakennushankkeessa tarveselvityksestä takuutarkastukseen asti. Rakennuttamistehtävät voidaan jakaa hankkeen eri vaiheisiin seuraavasti:

 • Tarveselvitys laaditaan yhteistyössä tilaajan kanssa. Selvityksessä kartoitetaan rakennus- tai korjaushankkeen perusteena olevat tila- ja toiminnalliset tarpeet sekä teetetään tarvittavat kuntoarviot. Näiden pohjalta määritellään alustavasti hankkeen laajuus ja sisältö sekä sille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehdot ja arvioidaan niiden kustannustasot.
 • Hankesuunnittelussa määritetään rakennushankkeelle asetettavat tavoitteet laajuuden, kustannusten ja laadun suhteen, selvitetään, että edellytykset rakennustoimenpiteille on olemassa sekä teetetään tarvittavat kuntotutkimukset ja maaperäselvitykset. Laaditaan hankesuunnitelma, joka sisältää alustavan tilaohjelman tai korjaustoimenpiteet ja korjausasteet sekä niiden pohjalta laaditun tavoitekustannusarvion.
 • Suunnitteluvaihe alkaa suunnittelun organisoinnilla, pyydetään suunnittelutarjoukset, käydään tarvittavat neuvottelut ja tehdään suunnittelusopimukset. Suunnittelun ohjauksella varmistetaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen sekä suunnitteluratkaisujen toiminnallisuus ja kustannustehokkuus.
 • Laaditaan urakkakilpailuun liittyvät kaupalliset asiakirjat ja pyydetään urakkatarjoukset. Urakoitsijavalinnan jälkeen laaditaan urakkasopimukset ja järjestetään työmaavalvonta.
 • Rakennusaikana varmistetaan, että urakkasuoritus tehdään sopimuksen mukaisesti sovitussa aikataulussa ja että lopputulos täyttää vaatimukset. Rakennustyön aikana huolehditaan tilaajalle asetetuista velvoitteista ja valvotaan tilaajan etuja. Järjestetään urakkasuorituksen vastaanottomenettely ja huolehditaan, että urakoitsijat täyttävät kaikki velvoitteensa.
 • Takuuaikana huolehditaan, että sopimuksissa määritellyt säädöt ja huollot ym. tehtävät tulevat suoritetuiksi sekä pidetään tarvittavat tarkastukset.